na baner
slider1slider2slider3slider4 slider5slider6slider7

Pedag gusminős t s Petr czi G bor igazgat , tan gyigazgat si szak rtő honlapja Ebben a men pontban a pedag gusok minős t si elj r s val kapcsolatos cikkek jelennek meg, elsősorban a Pedag gus I s Pedag gus II fokozatok el r s t c lz …Az emberi erőforr sok minisztere ltal j v hagyott tmutat a pedag gusminős t s alapdokumentuma, amely az al bbi ter leteken s szakokon egyedi tartalmakkal eg sz l ki a fejleszt s k vetkező szakasz ban vodai ter let Als tagozat Felső tagozat, k z piskola – angol, biol gia, nek, fizika, f ldrajz s term szetismeret, informatika, k mia, magyar nyelv sPedag gusminős t s A koronav rus vil gj rv ny elleni v dekez sről sz l 2022 vi I t rv ny 2 4 bekezd s 7 pontja alapj n a minős tő vizsg k, minős t si elj r sok szervez se s lebonyol t sa 2022 okt ber 4 napj t k vetően tov bbra is online form ban t rt niktmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv pedag giai szakszolg latok sz m ra 2 n rt kel si csoport Az n rt kel sben minden pedag gus r szt vesz, a folyamatokat a tagint zm ny rt kel si …A 2022 vi pedag gusminős t s keretsz mair l kiadott k zlem ny azonban jelentős m rt kben k l nb zik a kor bbi vekben kiadottakt l, mert a jogszab lyokban hat rozott felt telektől elt rő k vetelm nyeket, az gynevezett „k l n s felt telekmunk jukhoz, s a pedag gusminős t s rendszerhez, Kieg sz t s, az OH ltal kidolgozott, tmutat a pedag gusok minős tő rendszer hez, felhaszn l i dokument ci rtelmez s hez – vodai nevel s www oktatas Hatvani Napsug r voda Pedag giai Programja 2011tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv szakk pző int zm nyek sz m ra 2 n rt kel si csoport Az n rt kel sben minden pedag gus r szt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy rt kel si csoport ir ny tja• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat • n rt kel si k zik nyv gy gypedag giai int zm nyek ltal nos iskol k sz m ra 2 Az n rt kel s c ljai • Ir nymutat s az int zm ny pedag giai szakmai munk j nak fejleszt s hezpedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz illetve a jogszab ly vagy tmutat v ltoz sa miatt 6 Az sszegző rt kel sek A munkacsoport tagjai k sz tik el a pedag gusok, vezetők s int zm nyi n rt kel sek• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusok minős t s nek alapj tPedag gusminős t s 34 8 4 Gyakornokok mentor l sa KIEG SZ TŐ TMUTAT az Oktat si Hivatal ltal kidolgozott tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez felhaszn l i dokument ci rtelmez s hez vodai nevel s t dik, jav totttmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv gimn ziumok sz m ra harmadik, jav tott v ltozat 2 n rt kel si csoport Az n rt kel sben minden pedag gus r szt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy …Sz veg Oktat si Hivatal Az Oktat si Hivatal a T MOP 3 1 8 kiemelt uni s projekt keret ben a pedag giai szakmai ellenőrz s tanfel gyelet standardjainak kidolgoz s t k vetően, a tanfel gyeleti standardokra p tve, kidolgozta az int zm nyi n rt kel s egys ges elv r srendszer t, m dszertan t s eszk zeit Az int zm nyi n rt kel s elsődleges c lja atmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez n rt kel si k zik nyv az ltal nos iskol knak Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok,• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusok minős t s nek alapj tPedag gusminős t s Minős t sben r szt vevők gy gytestnevel s Kieg sz tő tmutat –Pedag giai szakszolg lat negyedik v ltozat Pedag guskompetenci khoz rendelt indik torok specialit sai 1 kompetencia A jogszab ly szerint 326 2013 VIII 30tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusok minős t s nek alapj t …A 2015 vi minős tővizsg ra, illetve minős t si elj r sra k sz lő pedag gusok munk j t seg tő tmutat kivonata A 2013 december 12 n k zz tett, majd 2014 m rcius 19 n az egyes szakt rgyakra s szakter letekre vonatkoz tartalmakkal kieg sz tett tmutatA pedag gusminős t s elemei 50 20 30 PI hez 60 PII h z 75 Mesterhez 85 A 2015 vi minős t sben • tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat •Hogyan k sz lj nk a 2015 vi minős tővizsg kra s minős tő elj r sokraPedag gusminős t s besorol si fokozata szerinti l tsz m Szakvizsga 2 fő Gyakornok 1 fő Pedag gus I 9 fő tmutat nevelőtest let Az integr lt nevel s k rnyezeti, t rgyi s pedag giai felt teleinek a biztos t sa Inkluz v szeml let erős t sequot tmutat az vodai s iskolai szoci lis seg tő tev kenys g bevezet s hez s gyakorlat hoz az vod ban K zik nyvek n rt kel s, Pedag gusminős t s , Tanfel gyelet 2 Az alap t okiratban foglaltak r szletez se s egy b a szerv k lts gvet si szervk nt val műk d s ből fakad szab lyoz soktmutat Egy b H nap Pedag gusminős t s Az elj r s lebonyol t sa 1 oszt ly Egy b Szakmai aj nl s m rcius tavasz a 167 Tappancs Suli Elsős knek magazinhoz, valamint a Pedag gus Kiad s 22 oldal hoz Let lt s Hasonl seg dletek keres se Pedag gus letp lyamodell, minős t sitmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez negyedik, jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv az ltal nos iskol k sz m ra negyedik, jav tott v ltozat, Az Oktat si Hivatal ltal m dos tott, az emberi erőforr sok minisztere ltal 2018 augusztus 31 n j v hagyottPedag gusminős t s besorol si fokozata szerinti l tsz m 3 fő Gyakornok 1fő Pedag gus I 14 Pedag gus II 2 Mesterpedag gus 1 2 3 tmutat nevelőtest let Az integr lt nevel s k rnyezeti, t rgyi s pedag giai felt teleinek a biztos t saPedag gusminős t s besorol si fokozata szerinti l tsz m K zoktat si vezető 2 fő Gyakornok 1 fő ltal nos iskolai tan t 1 fő Pedag gus I 2 tmutat nevelőtest let Az integr lt nevel s k rnyezeti, t rgyi s pedag giai felt teleinek a biztos t saJogszab lyok, seg dletek 2011 vi CXC t rv ny 20 2012 EMMI rendelet 326 2013 Korm nyrendelet p r 8 2012 EMMI rendelet KKK tmutat a pedag gusok minős t s hez Tanfel gyeleti k zik nyvek Int zm nyi n rt kel si k zik nyvekPedag gusminős t s besorol si fokozata szerinti l tsz m vodai menedzser 1 fő Gyakornok 1 fő Dr mapedag gia 1 fő Pedag gus I 9 fő tmutat nevelőtest let 6 Az integr lt nevel s k rnyezeti, t rgyi s pedag giai felt teleinek a biztos t saA T MOP 3 1 15 14 2014 001 „K znevel si reformok operat v megval s t sa” projekt c ljainak megval s t s ban k rte fel az OH a szak rtőket A tanfel gyeleti ellenőrz s s a pedag gus minős t si rendszer bevezet s nek szakmai t mogat sa egyik elemek nt 2015 tavasz n int zm nyvezetői k pz seket szervez az OH, mivel az int zm nyvezetők szervez siOktat si Hivatal OH Honlapja “Hivatalunk c lja s feladata a k z szolg lata a Haz nkban foly oktat nevelő munk r l sz l hiteles inform ci k szakszerű s jogszerű sszegyűjt s vel, kezel s vel s szolg ltat s val, az oktat nevelő munka r sztvevőinek s folyamatainak t mogat s val ” olvashat aztmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok,MUNKATERV 2017 2018 OM azonos t 033092 Int zm nyvezető Szikszain Kiss Edit A dokumentum jellege Nyilv nos rv nyess ge 2017 09 01 – 2018 08 31tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez 2 Az n rt kel si csoport Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, atmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat 2 n rt kel si csoport Az n rt kel si csoport CSI tagjait az int zm ny vezetője k ri fel, akik az 1 sz mell klet ben tal lhat szervezeti diagram ment n v gzik feladatukat A munkacsoport vezetőj t az igaz gat b zza meg• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez Negyedik, jav tott kiad s Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező te r letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusokKezdő befektető kalauz Online előad s vas rnap este Portfolio hu Pedag gus minős t sek online s ltal nos elj r srend szerint – E portf li v d s – Szakmai seg ts g a …Ilyen a j tan r – legal bbis pap ron Ha kompetens szeretne lenni a pedag gusportf li t mak rben, akkor ismerkedjen meg az utols n gy pedag guskompetenci val is Ha besz l erről a koll g j val, akkor nben is van n mi tan ri r termetts g, s ha tan r lenne, egy kompetenci t szinte ki is pip lhatna m ha nemPedag gusminős t s besorol si fokozata szerinti l tsz m Vezető vodapedag gus szakvizsga 2 fő Gyakornok 1 fő Gy gypedag gus Pszichopedag gus 1 fő M dszertani tmutat fel lvizsg lata ves nevel si s tanul si tervek ssze ll t sa az tmutat ban megfogalmazott elvek rv nyes t s velT th M ria, az T MOP 3 1 5 projekt szakmai vezetője OH a pedag gusminős t s m rf ldk veivel kapcsolatban r gt n felh vta a figyelmet a k zelgő prilis 30 ai jelentkez si hat ridőre, melyet k vetően az int zm nyvezetőknek m jus 10 ig kell r gz teni k a jelentkez seket• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez • n rt kel si jegyzők nyv 2 n rt kel st t mogat munkacsoport Az n rt kel sben minden pedag gus r szt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy munkacsoport ir ny tja A csoport l tsz ma 3 fő, akik az …Ref A 302DD2717CBA4DA880988B0642959E8E Ref B VIEEDGE4322 Ref C 2022 05 03T22 30 58Zjogszab ly, tmutat quot J vőd nincs quot k szen quot hanem sz ntelen l k sz lőben van s mindig van egy quot ldott quot s egy quot tkozott quot verzi s pedag gusminős t s szakter leten szereplő, k znevel si szak rtőt is bevonhat, aki a 15 2015 III 13 EMMI rendeletben foglalt felk sz t sen r szt vett „ 326 2013Z kkenőmentes a pedag gusminős t s prilis 9 n s 10 n tartott k a 2015 v első pedag gusminős t si elj r sait A k t nap alatt orsz gszerte 476 minős t si elj r sban 128 ltal nos iskolai tan r, 111 k z piskolai tan r, 116 tan t , 103 vodapedag gus s 18 egy b munkak rű, pedag gus besorol s dolgoz vett r sztPedag gusminős t s Feladat R sztvevők felelős Hat ridő, teljes t s Dokument l s helye A hat lyos jogszab lyi rendelkez seknek megfelelő, tmutat Int zm nyi belső n rt kel si csoport műk dtet se TM vezető s tagok tagok nevelőtest let nevelőtest letA pedag gusminős t s a t mogat szaktan csad s, pedag gus tov bbk pz s, mentor l s s ellenőrző int zm nyi n rt kel s, pedag giai szakmai ellenőrz s alrendszerekkel k z sen, de n ll filoz fi val s műk d ssel j rul hozz a pedag gusok folyamatos szakmai fejlőd s hez, az oktat s eredm nyess ghezo tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez harmadik, jav tott v ltozat Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusok minős t s nek alapj t k pező indik torok alkotj ka pedag gusminős t s s pedag giai szakmai ellenőrz s ter n szak rtő nk nt jelentkező pedag gusok K lts gvonzat A tananyag elk sz t s nek nincs k lts gvonzata sz m t g pen, otthoni k r lm nyek k z tt, munkaidőn k v l k sz lt A kapcsol d tanfolyam k lts gvonzata f l csomag f nym sol pap r ratmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv ltal nos iskol k sz m ra 2 Belső ellenőrz si csoport Az n rt kel sben minden pedag gus r szt vesz, ugyanakkor a folyamatokat a belső ellenőrz si csoport BECS ir ny tja A csoport l tsz ma 5 főo tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez o n rt kel si k zik nyv ltal nos iskol k sz m ra 2 Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok,szakter letek tan gyigazgat s, pedag giai rt kel s, pedag giai szakmai ellenőrz s s pedag gusminős t s egyetem biol gia, n met, k zoktat si vezetőtmutat a pedag gusok minős t si rendszer ben a Pedag gus I s Pedag gus II fokozatba l p shez – harmadik, jav tott v ltozat A pedag gusminős t s kereszty n aspektusa, Reform tus vodapedag gusok XXV K rp t medencei Szakmai Tal lkoz ja, 2016 …tmutat a pedag gusok minős t si rendszer ben a Pedag gus I s Pedag gus II fokozatba l p shez pdf pedag gusminős t s szakter leten szereplő k znevel si szak rtő Szaktan csad Dr Komj tin Nyak Gy rgyi szaktan csad s,quot Nem a portf li műfaja, hanem a fut szalagon meg rt, fikt v s ut lagos pap rgy rt s ellen tiltakozunk quot mondta a N pszav nak Arat L szl , a Magyartan rok Egyes let nek eln ke, akit azzal kapcsolatban k rdezt nk, hogy t bb neves pedag gussal egy tt ny lt lev lben utas totta el a korm nyzat ltal bevezetett, megal z tan ri minős t si elj r sban valAz Oktat si Hivatal szak rtői csoportja egy kiemelt uni s projekt keret ben fogott hozz 2012 ben, hogy a pedag gusminős t s eszk zrendszer t kidolgozza Az letp lya modell forr sa a 2011 vi k zoktat si tv 64 65 , az előmeneteli rendszerről a 326 2013 VIIIEzekről az tmutat hosszasan r, mi azonban ezeket csak cikksorozatunk tov bbi r szeiben mutatjuk be Tipp 2 k pezi a pedag gusminős t s 50 t A szak rtők a kompetenci kon bel l 77 indik torra ezek a kompetenci k konkr tumai egyenk nt adnak 0 1 2 vagy 3 pontot,• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat • n rt kel si k zik nyv szakk pző int zm nyek sz m ra AZ Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, atmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez Nemzetk zi kitekint s A minős t si rendszer fel p t se 30 ra pedag gusminős t s szakter leten szereplő k znevel si szak rtői feladatok ell t s ra k sz t fel A k pz s kimenete vizsgatmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez negyedik, jav tott v ltozat Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusok minős t s nek• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv szakk pző int zm nyek sz m ra 3 Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik, Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, a pedag gusok minős t s nek alapj tPedag gusminős t s – k l n s felt telek n lk l Forr s T j koztat a 2016 vi pedag gusminős t si elj r sr l, in tmutat a pedag gus minős t si rendszer ben, Oktat si Hivatal Seg ts gre van sz ks ge a k telező pedag gus minős t sre felk sz l sheztmutat a pedag gusok minős t si rendszer ben a Pedag gus I s Pedag gus II fokozatba l p shez pdf pedag gusminős t s szakter leten szereplő k znevel si szak rtő 4 Bajnern Mohai M nika biol gia f ldrajz angol szakos tan r okleveles angol tan rtmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez m sodik jav tott v ltozat n rt kel si k zik nyv gy gypedag giai int zm nyek ltal nos iskol k sz m ra pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoztmutat a pedag gusok minős tő rendszer hez Tanfel gyeleti k zik nyvek m dos tott, negyedik kiad s n rt kel si k zik nyvek m dos tott, negyedik kiad s Kieg sz t s, az OH ltal kidolgozott, tmutat a pedag gusok minős tő rendszer hez, felhaszn l i dokument ci rtelmez s hez –Opus et Educatio 5 vfolyam 2 sz m 235 LUNCZER Erika Katalin A pedag gus minős t si rendszer – a pedag gusok elv r sai s tapasztalatai kutat s , elemz s evezet s Az Opus et Educatio 5 vfolyam első sz m ban jelent meg – amely az al bbi linken tekinthető megAz al bbi lista t j koztat jellegű, olyan t m kat tartalmaz, amelyeket az oktat k a di kok figyelm be aj nlanak Lehets ges a felsoroltak k z tt nem szereplő t ma szakdolgozatt form l s t a di knak is ind tv nyoznia ehhez a t m hoz rtő oktat val kell konzult lnia, saj t kezdem nyez s bőlPedag gusminős t s 2018 felt telei new Pedag gusminős t s 2018 felt telei remix A 2022 vi pedag gusminős t si elj r s keretsz mai s a jelentkez s felt teleiEkkor a Pedag giai Oktat si K zpontok ltal szervezm sodik műszak ett tov bbk pz s ken m g csak annyit lehet tudni, hogy a 77 indik tor 62 re, az elk sz tendő ratervek sz ma 6 r l 4 re cs kken 2016 okt ber ben tett k k zz elektronikus form ban az „ tmutat a pedag gusok minős t si rendsigo sz let snapi app zer ben a Pedag gus I s Pedag gusPedag gus letp lya 2015 től 1 A pedag gusok előmeneteli rendszere, a portf li szerepe, a minős t si elj r s folyamata K sz tette Varg n V rszegi Csilla 2014 08 25 2Int zm ny neve Rem nyh r Int zm ny Epreskerti vod ja C me 5630 B k s, M ricz Zsigmond u 44 OM azonos t 201689 1 Int zm nyi belső elv r sok Pedag guspedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez, a pedag guskompetenci khoz kapcsol d ltal nos elv r sok, az „ tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez” c mű tmutat ban le rt sk l n rtelmezett rt kek sszess ge,• tmutat a pedag gusok minős t si rendszer hez harmadik, jav tott v ltozat • n rt kel si k zik nyv ltal nos iskol k sz m ra Az n rt kel s c lja Az rt kel s alapj t a pedag gusminős t s ter leteivel megegyező ter letekhez,Jogszab lyok, seg dletek 2011 vi CXC t rv ny 20 2012 EMMI rendelet 326 2013 Korm nyrendelet p r 8 2012 EMMI rendelet KKK tmutat a pedag gusok minős t s hez Tanfel gyeleti k zik nyvek Int zm nyi n rt kel si k zik nyvekA T MOP 3 1 15 14 2014 001 „K znevel si reformok operat v megval s t sa” projekt c ljainak megval s t s ban k rte fel az OH a szak rtőket A tanfel gyeleti ellenőrz s s a pedag gus minős t si rendszer bevezet s nek szakmai t mogat sa egyik elemek nt 2015 tavasz n int zm nyvezetői k pz seket szervez az OH, mivel az int zm nyvezetők szervez si
75 | 131 | 122 | 30 | 32

 


Zobacz nasz park maszynowy