na baner
slider1slider2slider3slider4 slider5slider6slider7

retribucions funcionaris 2019 lloc de treball categoria nivell salari base antiguitat cd cpt cp ce total mensual total anual secretaria a1 26 1 177, 08 255, 02 741, 04 2 361, 49 4 534, 63 62 268, 14Aquesta estructura laboral s la mateixa per al personal estatutari funcionaris de carrera i funcionaris interins i per al personal laboral fix i temporal En el cas del personal directiu professional, el seu sou anual resta recollit a l enlla Retribucions dels alts c rrecsNormativa de retribucions dels funcionaris de l administracio local ponents Llu s Bertran i Baulies et al Colaborador es Catalunya Departament de Governaci Bertran i Baulies, Llu s Tipo de material Texto Editor Girona Generalitat de CatalunyaTAULES RETRIBUTIVES PDI RETRIBUCIONS FUNCIONARIS DOCENTS A PARTIR DE JUNY DE 2010 Annexos IV, V, VII de la Resoluci de 25 de Maig de 2010 de la Secretar a de Estado de Hacienda y Presupuestos B O EFuncionaris i empleats amb destinaci a l estranger R gim d excessos En els termes establerts a l article 9 A 3 b del Reglament del IRPF, t la consideraci de dieta exceptuada de gravamen l exc s que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien, en el sup sit de trobar se destinats a Espanya, les seg ents persones amb destinaci a l estranger, sempre que siguin …EFECTIUS I RETRIBUCIONS ANUALS DEL PERSONAL DE CONSORCI D’EDUCACI ACUMULADES A 31 DE DESEMBRE DE 2018 Efectius per vinculaci Funcionaris 1 638 Laborals indefinits 108 Laborals temporals 78 Total efectius 1 8234 Retribucions per vinculaci Funcionaris 49 063 560, 28 Laborals indefinits 4 128 261, 54 Laborals temporals 1 833 016, 63Funcionaris i empleats amb destinaci a l estranger R gim d excessos En els termes establits a l article 9 A 3 b del Reglament del IRPF, t la consideraci de dieta exceptuada de gravamen l exc s que perceben sobre les retribucions totals que obtindrien, en el sup sit de trobar se destinats a Espanya, les seg ents persones amb destinaci a l estranger, sempre que siguen …Efectius i retribucions anuals del personal de l entitat acumulades a desembre de 2019 Teatre Nacional de Catalunya, SA Efectius per vinculaci Directius Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total efectius 2 0 92 23 117 Retribuci per vinculaci Directius Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total efectiusSalari base i triennis Sou base Triennis A1 13 441, 80 € 516, 96 € A2 11 622, 84 € 421, 44 € B 10 159, 92 € 369, 96 € C1 8 726, 76 € 318, 96 €Grup Nivell Comp Esp Retr Bruta 1 Secretariretribucions funcionaris complement especlfic 30ntribucionsa plansi fons de pensions funcionaris s etribucions basiques laborals fixes m tres remuneracions laborals fixes etribucions personal laboral temporal 30ntribucions a plansi fons de pensions etribucions pia ocupaci soc i fons social europeu 2017 20183 132 120030 retribucions b siques funcionaris c1 policia 122 996, 72 132 483, 73 3 150 120030 retribucions b siques funcionaris c1 administraci general d habitatge i urbanisme 10 516, 81 10 737, 78 3 920 120030 retribucions b siques funcionaris …Article 26 Retribucions dels funcionaris en pr ctiques Les administracions p bliques han de determinar les retribucions dels funcionaris en pr ctiques que, om a m nim, s’han de orrespondre a les del sou del su grup o grup, en el sup sit que aquest no tingui subgrup, en qu aspirin a ingressarRetribucions T cnics i Alts Funcionaris de la DGPEIS 2016 Editat per Pablo Castro en a les 17 18retribucions , indemnitzacions i assignacions institucionals pel que fa a les retribucions dels funcionaris i del personal laboral del Parlament de les Illes Balears, i tamb dels punts 1 1, 1 2, 3, 4, 5 2 i 6 de l’esmentada Resoluci , pel que fa a les retribucions dels diputats i diputades i del personal eventual de laArxiu Hist ric Diputaci de Barcelona Trav de les Corts, 131 159 C Mejia Lequerica, 1 08028 Barcelona Tel 934 022 66514006 211600000001 2219 8399999999997 0 34827 156239286342 0 3193 21 54246 41783928634 0 0 0 0 0 0 0 14006 211600000001 2458 3999999999996 0 34827 156239286342Cita APA Catalunya Departament de Governaci , amp Bertran i Baulies, L 1982 Normativa de retribucions dels funcionaris de l administracio local ponents Llu s Bertran i BauliesA Carrer Val ncia 231, 6a 08007 Barcelona Tel 93 496 16 16 ccdl ccdl cat www acm cat Per aquells membres de les corporacions locals que no tinguin ni dedicaci exclusiva ni dedicaci parcial, sin que nicament percebin retribucions per assist ncia efectiva a les sessions dels rgans col legiats, caldr que es determinin unes quanties en concepte d’indemnitzaci del …retribucions oci Mosso turalesa e es retribuci plement r ncepte el tributiu emnitzacio satisfer en ci s al vestu e serveis, n nts s’han d neralitat, le tal de la traordin ri ual i que staris funcionaris nsacions e amb vehicFuncionaris Altre Personal Despeses Comunes Total Retribucions TOTAL DE DESPESES Despeses Comunes Total Retribucions Total Efectius 1 Quadre per al Personal d Administraci General i resta sectors 1 Nombre d Efectius 6, 00 1, 00 14, 00 10, 00 31, 00 221 300 150 12000 Urbanisme Retribucions grup A1 funcionaris 21 030, 00 21 301 170 12000 Medi Ambient i sost Retribucions b siques A1 20 680, 00 21 201 920 1200001 Secretaria Retribucions grup A1 funcionaris I 38 730, 00 21 300 150 1200001 Urbanisme Retribucions grup A1 I 38 500, 00 21 101 241 12001 PromFuncionaris Laborals indefinits Laboralstemporals Total efectius 0 21 41 62 Retribucions per vinculaci Funcionaris Laborals indefinits Laboralstemporals Total efectius 0, 00 € 1 088 219, 45 € 1 302 668, 92€ 2 390 887, 83€retribucions funcionaris docents 19 343 125, 70 Inclou els pagaments ocasionats per les retribucions del personal docent, afegint hi una previsi del 60 del complement de dest mensual en les pagues extres, segons el que estableix el projecte de llei de Pressupostos de l Estat per a l any 2005EFECTIUS I RETRIBUCIONS ANUALS DEL PERSONAL DE L’ENTITAT ACUMULADES A DESEMBRE DE 2017 Efectius per vinculaci Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total 9 78 41 128 Retribucions per vinculaci Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total retribucions 427 153, 76 2 705 232, 91 1 173 239, 21 4 305 625, 88BOPC 118 Article 2 29 de setembre de 2022 Als efectes del c mput del temps a qu fa refer ncia l article 1, s acumulen els serveis prestats pels funcionaris en qualsevol lloc de treball de nivell igual o supe rior que hagin ocupat amb destinaci definitivafuncionaris de carrera, com poden ser, entre altres, les situacions administratives, o la promoci professional Tamb s’ha d’entendre que s excepci a l’equiparaci l’aplicaci de la figura de l’exced ncia volunt ria, doncs aix ho haAjuntament de Mollet del Vall s Retribucions personal funcionari Any 2018 Retribucions b siques Retribucions complement ries20 140 151 12000 retribucions basiques a1 urbanisme 64 336, 00 20 400 3321 12000 retribucions basiques funcionaris a1 biblioteca 16 084, 26 20 120 920 12001 retribucions basiques a2 informatica i processos 14 143, 32 20 140 151 12001 retribucions basiques a2 urbanisme 14 143, 32 20 141 134 12001 retribucions basiques a2 mobilitat urbana 14 177, 861200100 retribucions b siques funcionaris grup quot a2 quot 190 305, 44 1200300 retribucions b siques funcionaris grup quot c1 quot 21 982, 72 1200400 retribucions b siques funcionaris grup quot c2 quot 56 730, 31 1200600 antiguitat funcionaris 40 695, 41 1210000 complement dest funcionaris 235 007, 36 1210100 complement espec fic funcionaris 477 777, 12Social o de la mutualitat general de funcionaris civils de l Estat en virtut de les cotitzacions respectives al llarg de la vida laboral La integritat de les retribucions dels consellers se sotmet al r gim general de rendes del treball de l’IRPF, sense que existeixi cap quantitat exempta de tributaci per ra de la seva naturalesaDRET DE REPRESENTACI dels Funcionaris Mind Map by Cristina M , updated more than 1 year ago More Less Created by Cristina M almost 4 years ago 3 0 0 Description 1 2 3 1 2 Evoluci de retribucions 1 2 3 1 3 Evoluci del treball 1 2 3 1 4 Programes de …Podran autoritzar se excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels Cossos Docents quan concorrin les seg ents condicions a Que exerceixin amb car cter definitiu les destinacions que es permuten b Que acreditin, almenys, dos anys de serveis efectius amb car cter de destinaci definitiva a les places objecte de la permuta21 130 932 12000 retribucions basiques a1 ingressos i urbana 15 928, 08 21 130 934 12000 retribucions basiques a1 tresoreria 23 892, 12 21 140 151 12000 retribucions basiques a1 urbanisme 63 712, 32 21 400 3321 12000 retribucions …explicaci capitol i despeses personal import euros apl pr import euros cap tol i remuneracions de personal1200400 retribucions b siques funcionaris grup quot c2 quot 179 651, 22 1200600 antiguitat funcionaris 402 173, 59 1210000 complement dest funcionaris 1 184 956, 13 1210100 complement espec fic funcionaris 3 346 241, 21 1210300 altres complements funcionaris 664 055, 31 1510000 serveis extraordinaris 250 000, 00Retribucions o indemnitzacions electes Resum de les retribucions dels de les Srs es regidors es de la Corporaci des del juny de 2007 Imports bruts als que s aplica la …A partir del dia entrar en funcionament una nova pol tica de contrasenyes corporativa Vost com usuari a de l aplicaci , no ha de fer cap acci concreta nicament recordar que, a partir d aleshores, quan us caduqui o canvieu la vostra contrasenya, haur de complir els seg ents criterisLes retribucions brutes anuals vigents s n les seg ents rgans Superiors Consulteu els Drets econ mics dels membres de la Corporaci i dels Grups Pol tics Municipals Personal eventual fins a 59 878, 02 € Llocs Directius Directors es d rea i Cap del Gabinet d Alcaldia 83 978, 88 €Funci p blica local 1 Funci p blica local Bernat Costas Castilla 2 El personal al servei dels ens locals r gim jur dic CE 149 1 18 compet ncia exclusiva de l’Estat sobre “les bases del r gim estatutari dels funcionaris que, en tot cas, ha de garantir als administrats un tractament com davant aquelles” CE 103 “la llei regular l estatut dels funcionaris p blics, lOrganitzaci municipal L Ajuntament de Terrassa s l rgan de govern i administraci del municipi, amb car cter de Corporaci de Dret P blic, i s organitza amb la seg ent estructura Organitzaci municipal b sica El Ple Municipal El Ple Municipal en lectura f cil L Alcalde Els Tinents d AlcaldeNou servei per afiliats Apunta t Des d’ANPE BALEARS posam en marxa per a tots els nostres afiliats un nou servei de missatgeria a trav s del whatsapp, d’aquesta manera podreu rebre, de forma immediata, totes les novetats sobre convocat ries d’interins, oposicions, funcionaris , concursos de trasllats, retribucions , acords sindicals, etcWeb de la secci n sindical de CCOO de la Universidad Politecnica de ValenciaNormativa de retribucions dels funcionaris de l administracio local ponents Llu s Bertran i Baulies et al Colaborador es Catalunya Departament de Governaci Bertran i Baulies, Llu s Tipo de material Texto Editor Girona Generalitat de Catalunyaretribucions oci Mosso turalesa e es retribuci plement r ncepte el tributiu emnitzacio satisfer en ci s al vestu e serveis, n nts s’han d neralitat, le tal de la traordin ri ual i que staris funcionaris nsacions e amb vehicWeb de la secci n sindical de CCOO de la Universidad Politecnica de Valenciaretribucions funcionaris 2019 lloc de treball categoria nivell salari base antiguitat cd cpt cp ce total mensual total anual secretaria a1 26 1 177, 08 255, 02 741, 04 2 361, 49 4 534, 63 62 268, 14Aquesta estructura laboral s la mateixa per al personal estatutari funcionaris de carrera i funcionaris interins i per al personal laboral fix i temporal En el cas del personal directiu professional, el seu sou anual resta recollit a l enlla Retribucions dels alts c rrecsNormativa de retribucions dels funcionaris de l administracio local ponents Llu s Bertran i Baulies et al Colaborador es Catalunya Departament de Governaci Bertran i Baulies, Llu s Tipo de material Texto Editor Girona Generalitat de CatalunyaTAULES RETRIBUTIVES PDI RETRIBUCIONS FUNCIONARIS DOCENTS A PARTIR DE JUNY DE 2010 Annexos IV, V, VII de la Resoluci de 25 de Maig de 2010 de la Secretar a de Estado de Hacienda y Presupuestos B O EFuncionaris i empleats amb destinaci a l estranger R gim d excessos En els termes establerts a l article 9 A 3 b del Reglament del IRPF, t la consideraci de dieta exceptuada de gravamen l exc s que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien, en el sup sit de trobar se destinats a Espanya, les seg ents persones amb destinaci a l estranger, sempre que siguin …Funcionaris i empleats amb destinaci a l estranger R gim d excessos En els termes establits a l article 9 A 3 b del Reglament del IRPF, t la consideraci de dieta exceptuada de gravamen l exc s que perceben sobre les retribucions totals que obtindrien, en el sup sit de trobar se destinats a Espanya, les seg ents persones amb destinaci a l estranger, sempre que siguen …EFECTIUS I RETRIBUCIONS ANUALS DEL PERSONAL DE CONSORCI D’EDUCACI ACUMULADES A 31 DE DESEMBRE DE 2018 Efectius per vinculaci Funcionaris 1 638 Laborals indefinits 108 Laborals temporals 78 Total efectius 1 8234 Retribucions per vinculaci Funcionaris 49 063 560, 28 Laborals indefinits 4 128 261, 54 Laborals temporals 1 833 016, 63Efectius i retribucions anuals del personal de l entitat acumulades a desembre de 2019 Teatre Nacional de Catalunya, SA Efectius per vinculaci Directius Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total efectius 2 0 92 23 117 Retribuci per vinculaci Directius Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total efectiusSalari base i triennis Sou base Triennis A1 13 441, 80 € 516, 96 € A2 11 622, 84 € 421, 44 € B 10 159, 92 € 369, 96 € C1 8 726, 76 € 318, 96 €10000 Retribucions b siques rgans Govern 10001 Altres remuneracions rgans de Govern 101 Retribucions b siques i altres remun del personal directiu 124 Retribucions de funcionaris en pr ctiques 12400 Salaris del Grup A1 funcionaris en pr ctiquesGrup Nivell Comp Esp Retr Bruta 1 Secretari3 132 120030 retribucions b siques funcionaris c1 policia 122 996, 72 132 483, 73 3 150 120030 retribucions b siques funcionaris c1 administraci general d habitatge i urbanisme 10 516, 81 10 737, 78 3 920 120030 retribucions b siques funcionaris …retribucions funcionaris complement especlfic 30ntribucionsa plansi fons de pensions funcionaris s etribucions basiques laborals fixes m tres remuneracions laborals fixes etribucions personal laboral temporal 30ntribucions a plansi fons de pensions etribucions pia ocupaci soc i fons social europeu 2017 2018Retribucions PAS funcionari 2022 fitxer descarregable xlsx Retribucions PAS laboral 2022 fitxer descarregable xlsx Darrera actualitzaci mar de 2022 Segueix nos Membre de la Reconeixement internacional de l excel l ncia Footer Contacte Seu electr nica Mapa del webArticle 26 Retribucions dels funcionaris en pr ctiques Les administracions p bliques han de determinar les retribucions dels funcionaris en pr ctiques que, om a m nim, s’han de orrespondre a les del sou del su grup o grup, en el sup sit que aquest no tingui subgrup, en qu aspirin a ingressarretribucions , indemnitzacions i assignacions institucionals pel que fa a les retribucions dels funcionaris i del personal laboral del Parlament de les Illes Balears, i tamb dels punts 1 1, 1 2, 3, 4, 5 2 i 6 de l’esmentada Resoluci , pel que fa a les retribucions dels diputats i diputades i del personal eventual de laRetribucions T cnics i Alts Funcionaris de la DGPEIS 2016 Editat per Pablo Castro en a les 17 18Arxiu Hist ric Diputaci de Barcelona Trav de les Corts, 131 159 C Mejia Lequerica, 1 08028 Barcelona Tel 934 022 665Retribucions diner ries mensuals i anuals dels alts c rrecs de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per l’any 2022 • Retribucions diner ries C rrec B siques Complement ries Retribucions mensuals Retribucions anuals S ndic 2 936, 75 5 648, 41 8 585, 16 120 192, 24Cita APA Catalunya Departament de Governaci , amp Bertran i Baulies, L 1982 Normativa de retribucions dels funcionaris de l administracio local ponents Llu s Bertran i Bauliesretribucions oci Mosso turalesa e es retribuci plement r ncepte el tributiu emnitzacio satisfer en ci s al vestu e serveis, n nts s’han d neralitat, le tal de la traordin ri ual i que staris funcionaris nsacions e amb vehicA Carrer Val ncia 231, 6a 08007 Barcelona Tel 93 496 16 16 ccdl ccdl cat www acm cat Per aquells membres de les corporacions locals que no tinguin ni dedicaci exclusiva ni dedicaci parcial, sin que nicament percebin retribucions per assist ncia efectiva a les sessions dels rgans col legiats, caldr que es determinin unes quanties en concepte d’indemnitzaci del …14006 211600000001 2219 8399999999997 0 34827 156239286342 0 3193 21 54246 41783928634 0 0 0 0 0 0 0 14006 211600000001 2458 3999999999996 0 34827 156239286342Retribucions dels empleats p blics 2022 Relaci de contractes temporals no inclosos a la relaci de Llocs de Treball 2022 Indemnitzacio n s i dietes 2022 Any 2020 Anunci de publicaci de plantilla i Relaci de Llocs de Treball 2020 C rrecs de confian a Plantilla per sexe, interinatge i vacants 2020 Retribucions dels empleatsFuncionaris Altre Personal Despeses Comunes Total Retribucions TOTAL DE DESPESES Despeses Comunes Total Retribucions Total Efectius 1 Quadre per al Personal d Administraci General i resta sectors 1 Nombre d Efectius 6, 00 1, 00 14, 00 10, 00 31, 00 2Funcionaris Laborals indefinits Laboralstemporals Total efectius 0 21 41 62 Retribucions per vinculaci Funcionaris Laborals indefinits Laboralstemporals Total efectius 0, 00 € 1 088 219, 45 € 1 302 668, 92€ 2 390 887, 83€retribucions funcionaris docents 19 343 125, 70 Inclou els pagaments ocasionats per les retribucions del personal docent, afegint hi una previsi del 60 del complement de dest mensual en les pagues extres, segons el que estableix el projecte de llei de Pressupostos de l Estat per a l any 2005EFECTIUS I RETRIBUCIONS ANUALS DEL PERSONAL DE L’ENTITAT ACUMULADES A DESEMBRE DE 2017 Efectius per vinculaci Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total 9 78 41 128 Retribucions per vinculaci Funcionaris Laborals indefinits Laborals temporals Total retribucions 427 153, 76 2 705 232, 91 1 173 239, 21 4 305 625, 88BOPC 118 Article 2 29 de setembre de 2022 Als efectes del c mput del temps a qu fa refer ncia l article 1, s acumulen els serveis prestats pels funcionaris en qualsevol lloc de treball de nivell igual o supe rior que hagin ocupat amb destinaci definitivafuncionaris de carrera, com poden ser, entre altres, les situacions administratives, o la promoci professional Tamb s’ha d’entendre que s excepci a l’equiparaci l’aplicaci de la figura de l’exced ncia volunt ria, doncs aix ho haAjuntament de Mollet del Vall s Retribucions personal funcionari Any 2018 Retribucions b siques Retribucions complement ries20 140 151 12000 retribucions basiques a1 urbanisme 64 336, 00 20 400 3321 12000 retribucions basiques funcionaris a1 biblioteca 16 084, 26 20 120 920 12001 retribucions basiques a2 informatica i processos 14 143, 32 20 140 151 12001 retribucions basiques a2 urbanisme 14 143, 32 20 141 134 12001 retribucions basiques a2 mobilitat urbana 14 177, 86DRET DE REPRESENTACI dels Funcionaris Mind Map by Cristina M , updated more than 1 year ago More Less Created by Cristina M almost 4 years ago 3 0 0 Description 1 2 3 1 2 Evoluci de retribucions 1 2 3 1 3 Evoluci del treball 1 2 3 1 4 Programes de …Social o de la mutualitat general de funcionaris civils de l Estat en virtut de les cotitzacions respectives al llarg de la vida laboral La integritat de les retribucions dels consellers se sotmet al r gim general de rendes del treball de l’IRPF, sense que existeixi cap quantitat exempta de tributaci per ra de la seva naturalesaPodran autoritzar se excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels Cossos Docents quan concorrin les seg ents condicions a Que exerceixin amb car cter definitiu les destinacions que es permuten b Que acreditin, almenys, dos anys de serveis efectius amb car cter de destinaci definitiva a les places objecte de la permuta21 130 932 12000 retribucions basiques a1 ingressos i urbana 15 928, 08 21 130 934 12000 retribucions basiques a1 tresoreria 23 892, 12 21 140 151 12000 retribucions basiques a1 urbanisme 63 712, 32 21 400 3321 12000 retribucions …explicaci capitol i despeses personal import euros apl pr import euros cap tol i remuneracions de personalRetribucions o indemnitzacions electes Resum de les retribucions dels de les Srs es regidors es de la Corporaci des del juny de 2007 Imports bruts als que s aplica la …1200400 retribucions b siques funcionaris grup quot c2 quot 179 651, 22 1200600 antiguitat funcionaris 402 173, 59 1210000 complement dest funcionaris 1 184 956, 13 1210100 complement espec fic funcionaris 3 346 241, 21 1210300 altres complements funcionaris 664 055, 31 1510000 serveis extraordinaris 250 000, 00A partir del dia entrar en funcionament una nova pol tica de contrasenyes corporativa Vost com usuari a de l aplicaci , no ha de fer cap acci concreta nicament recordar que, a partir d aleshores, quan us caduqui o canvieu la vostra contrasenya, haur de complir els seg ents criterisLes retribucions brutes anuals vigents s n les seg ents rgans Superiors Consulteu els Drets econ mics dels membres de la Corporaci i dels Grups Pol tics Municipals Personal eventual fins a 59 878, 02 € Llocs Directius Directors es d rea i Cap del Gabinet d Alcaldia 83 978, 88 €Organitzaci municipal L Ajuntament de Terrassa s l rgan de govern i administraci del municipi, amb car cter de Corporaci de Dret P blic, i s organitza amb la seg ent estructura Organitzaci municipal b sica El Ple Municipal El Ple Municipal en lectura f cil L Alcalde Els Tinents d AlcaldeNou servei per afiliats Apunta t Des d’ANPE BALEARS posam en marxa per a tots els nostres afiliats un nou servei de missatgeria a trav s del whatsapp, d’aquesta manera podreu rebre, de forma immediata, totes les novetats sobre convocat ries d’interins, oposicions, funcionaris , concursos de trasllats, retribucions , acords sindicals, etc
191 | 56 | 88 | 198 | 77

 


Zobacz nasz park maszynowy